Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie wspiera niektórych funkcji, których wymagamy, przez co możesz mieć ograniczony dostęp do niektórych funkcjonalności serwisu. Zaktualizuj swoją przeglądarkę tutaj

Regulamin serwisu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KUZMA-TAILORING.COM

 1. WSTĘP

  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów prowadzonej przez przedsiębiorcę Kuzma Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej Sprzedającym), ul. Królowej Jadwigi 91 c/ 26 Kraków, kod 30-209 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000526789, numer NIP: 6772383530 numer REGON: 123228860 – (zwany dalej jako Sprzedający) przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem www.kuzma-tailoring.com („Sklep”). Adres poczty elektronicznej: biuro@kuzma-tailoring.com.
  2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci elektronicznej (Internet) w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem Sklepu a Sprzedającym.
  4. Regulamin Sklepu Kuzma-Tailoring.com określa m.in. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie, zasady zawierania umów sprzedaży towarów na odległość, procedurę reklamacji, zasady skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz sytuacje w których prawo odstąpienia nie przysługuje.
  5. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.
  6. Na stronie Sklepu Klient przed wyrażeniem woli zawarcia umowy sprzedaży powinien zapoznać się szczegółowo z informacjami:
   1. identyfikującymi Sprzedającego (firma, adres, numer telefonu, adres email, nip) – zakładka Kontakt,
   2. stanowiącymi opis oferowanych do sprzedaży towarów (Kreator),
   3. dotyczącymi sposobu i terminu zapłaty (zakładka Płatności),
   4. dotyczącymi dostępnych sposobów i terminów dostawy (zakładka Dostawa),
   5. dotyczącymi łącznej ceny za towar m.in. z uwzględnieniem ceny stanowiącej koszt jego dostarczenia oraz  z uwzględnieniem należnych podatków (Kreator),
   6. dotyczącymi procedury rozpatrywania reklamacji w tym adresem, na który takie reklamacje należy składać (zakładka REKLAMACJE i ZWROTY),
   7. dotyczącymi procedury (sposobu i terminu) odstąpienia od umowy oraz dotyczącymi sytuacji gdy prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi (zakładka REKLAMACJE I ZWROTY),
   8. kosztach zwrotu rzeczy, w tym kosztach zwrotu rzeczy które ponosi Klient (zakładka REKLAMACJE I ZWROTY).
  7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale itp.
 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

  1. Sprzedający umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a Sprzedającym.
  3. Sprzedający wyda Klientowi dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.
  4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie.
  5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
  6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
  7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 39.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 30 i wyższej, Google Chrome w wersji 44 i wyższej,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem kreatora znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.kuzma-tailoring.com, gdzie w celu złożenia zamówienia należy zaprojektować swój produkt oraz wypełnić formularz zamówienia, podając swoje dane osobowe i teleadresowe, potwierdzić paramenty zamówienia oraz cenę produktu poprzez wybranie opcji złóż zamówienie. Możliwym jest również wybranie przez Klienta gotowych wyrobów a więc nie produktów szytych na zamówienie Klienta (dalej jako „Gotowe Wyroby”), jeżeli takie są w aktualnej ofercie Sprzedawcy.
  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.
  3. Składanie zamówień możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu. Możliwe jest również złożenie zamówienia bez dokonania wcześniejszej rejestracji (wybór opcji Zakup bez rejestracji z poziomu Koszyka).
  4. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
  6. W celu złożenia zamówienia należy złożyć zamówienie poprzez kreator, gdzie należy zaprojektować swój produkt oraz wypełnić formularz zamówienia, podając swoje dane osobowe i teleadresowe, potwierdzić paramenty zamówienia oraz cenę produktu poprzez wybranie opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Możliwym jest również wybranie przez Klienta gotowych wyrobów jeżeli takowe znajdują się w aktualnej ofercie Sprzedawcy. W takiej sytuacji złożenie zamówienia następuje poprzez wybór Gotowych Towarów z oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości a następnie wybranie opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
  8. Wysłanie zamówienia przez Klienta zatwierdzenie przyciskiem „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.
  9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu.
  10. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji kiedy jest kompletne oraz gdy na koncie Kuzma Group zostanie zarejestrowane potwierdzenie wpływu należnej kwoty za zamówiony towar, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego wysyłając wiadomość na adres e-mail oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”. Po otrzymaniu w/w potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
  11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
  12. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (w sytuacji gdy prawo takie Klientowi przysługuje), Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
  13. W przypadku jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia, czy to na skutek niedostępności części materiałów koniecznych do jego realizacji lub opóźnień wynikających z innych przyczyn, Klient jest o tym niezwłocznie informowany drogą mailową i ma prawo zdecydować, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, z opóźnieniem czy w całości anulowane.
  14. W przypadku zmiany zamówienia lub jego anulowania, Sprzedający niezwłocznie dokonuje zwrotu odpowiednio części lub całości zapłaconej przez Klienta kwoty na ten sam rachunek bankowy, z którego została ona przelana na rachunek Sprzedającego.
  15. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
  16. Sprzedający zastrzega, że prowadzone w Sklepie akcje promocyjne nie łączą się ze sobą.
 4. PŁATNOŚCI

  1. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
   1. przelewem bankowym na rachunek Sklepu w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna  (w tytule przelewu należy koniecznie podać numer zamówienia),
   2. płatnością elektroniczną i płatnością kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay- możliwe sposoby płatności określone są na stronie www.kuzma-tailoring.com, w pozycji Płatności oraz na stronie dotpay.com.
  2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi oraz kartą płatniczą prowadzone są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay i są obsługiwane przez: Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, kod 30-552.
  3. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
  4. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Dotpay) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia o czym klient zostanie poinformowany wiadomością przesłaną na adres e-mail . W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności.
  5. Ceny zamówionych towarów są podawane w polskich złotych i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. W podsumowaniu zamówienia Klient otrzyma również informację dotyczącą kosztów wybranego sposobu dostawy produktu.
 5. DOSTAWY

  1. Dostawy odbywają się zarówno na terenie Rzeczpospolitej jak i poza jej granicami.
  2. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem.
  3. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską UPS Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa.
  4. Opłaty za dostawę produktów są podawane każdorazowo w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczpospolitej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 21 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Przewidywany czas dostawy poza terenem Rzeczpospolitej to 5 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 26 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 26 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
  5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży i ew. kosztów przesyłki wpłaconych za pomocą serwisu Dotpay, bądź zwykłym przelewem internetowym.
  6. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
  7. Koszt dostawy ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed akceptacją składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu/ faktura VAT.
  8. Produkty są dostarczone pod wskazany adres zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt dostawy wynosi
   1. przez Kuriera na terenie Polski [13,50 zł]
   2. przez Kuriera poza terytorium Polski jest wyceniany indywidualnie, przy czym standardowa przesyłka na ternie UE wynosi [99zł].
  9. Koszt dostawy jest naliczany automatycznie przy składaniu zamówienia przez stronę www zgodnie z aktualnie stosowaną tabelą opłat. Jest on widoczny w koszyku Kupującego przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
  10. Jeżeli w momencie odbioru paczki od kuriera Kupujący stwierdzi uszkodzenia opakowania lub/oraz towaru, przysługuje mu prawo do odmowy odbioru przesyłki od kuriera – Kupujący nie może zostać przymuszony do zaakceptowania i przyjęcia takiej paczki przez kuriera lub firmę kurierską.
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Z uwagi na indywidualny charakter zamawianego produktu będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta (dokładne wymiary i szycie na zamówienie) zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 4 ustawy o ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 7. REKLAMACJE

  1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną.
  2. Jeżeli Kupujący po dostawie produktu stwierdzi wadę lub niezgodność produktu za złożonym zamówieniem powinien poinformować Sprzedawcę o tym fakcie: wysyłając maila na adres reklamacje@kuzma-tailoring.com lub też pisemnie na adres Kuzma Group Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 91c/26, 30-209 Kraków, wskazując stwierdzoną wadę lub też niezgodność, jak również datę w jakiej została stwierdzona przez Klienta.
  3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Kuzma Group Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 91c/26, 30-209 Kraków z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedający wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
  4. Klient wysyła towar reklamowany towar na swój koszt i ryzyko.
  5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
  6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
 8. DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
  2. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem kuriera dane osobowe będą przetwarzane przez UPS Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
  2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
  4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów prawa.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.
  6. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z naszą polityką.